skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contamination rate of fish muscle by heavy metals from the upper Nitra river

Andreji , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Stráňai , I. ; Naď , P. ; Skalická , M.

Potravinárstvo, 2009, Vol.(3), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...