skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparison of heavy metal deposition in selected Eastern European countries using the moss monitoring method, with special emphasis on the 'Black Triangle'

Markert , B. ; Herpin , U. ; Berlekamp , J. ; Oehlmann , J. ; Grodzinska , K. ; Mankovska , B. ; Suchara , I. ; Siewers , U. ; Weckert , V. ; Lieth , H.

Science of the Total Environment, 1996, Vol.(2), pp.85-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...