skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dermatoses professionnelles dans le bâtiment et les travaux publics.
Occupational dermatitis in construction and public workers

Frimat, Paul

La Revue du praticien, 01 September 2002, Vol.52(13), pp.1433-8

ISSN: 0035-2640 ; PMID: 12385153 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...