skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

工业构筑物的保护与利用——以水泥厂筒仓改造为例 - The Conservation and Reuse of Industrial Buildings:A Case Study on Silos of Cement Plant

左琰 ; 王伦 ; Zuo Yan Wang Lun

城市建筑 - Urbanism and Architecture, 2012, Issue 03, pp.37-38

ISSN: 1673-0232

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...