skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Science, Economic and Society Directorate : highlights of the year 2008
Socio-economic sciences and humanities : science in society 2008.

European Commission ; Directorate-General for Research

EUR (Luxembourg)

ISBN: 978-92-79-10567-8 ; DOI: 10.2777/35243

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...