skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructure and mineralogy of the outer calcareous layer in the lower jaws of Cretaceous Tetragonitoidea and Desmoceratoidea (Ammonoidea)

Tanabe, Kazushige ; Landman, Neil H. ; Kruta, Isabelle

Lethaia, 2012, Vol. 45, no. 2, pp.191-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-1164

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...