skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entwicklung neuartiger Mikrostrukturen für die Rektifikation

Wiesegger, L.  E. ; Knauss, R.  P. ; Guntschnig, G. ; Winkler, T. ; Brandner, J.  J. ; Marr, R.  J.

Chemie Ingenieur Technik, August 2009, Vol.81(8), pp.1059-1059 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-286X ; E-ISSN: 1522-2640 ; DOI: 10.1002/cite.200950597

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...