skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contrast of Hand Preferences between Communicative Gestures and Non-Communicative Actions in Baboons: Implications for the Origins of Hemispheric Specialization for Language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, March 2009, Vol.108(3), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...