skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Don't Say Particle, Say People. An Analogy for the Kinetic Theory

Coffman, Joy ; Tanis, David O

Science Teacher, 1990, Vol.57(8), p.26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8555 ; E-ISSN: 1943-4871

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...