skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss Christopher P ; Alonso Ruiz Marcos ; Apodaca Gregory M ; Bauer Sebastian J ; Dascola Jonathan R ; Dye Alan C ; Gutknecht Olivier D.R ; Ive Jonathan ; Jisrawi Mohammed N ; Jurewitz Michael T ; Karunamuni Chanaka G ; Moussette Camille ; Wan Wan Si

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...