skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A brief review of formaldehyde carcinogenesis in relation to rat nasal pathology and human health risk assessment

Morgan, K T

Toxicologic pathology, 1997, Vol.25(3), pp.291-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-6233 ; PMID: 9210261 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...