skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

전경의 색상 추출 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 기록매체
System Method for Extracting Color of Foreground and Computer Readable Record Medium Thereof

Yin Shi Min ; Jung, Jik Han ; Ku, Ja Yeong

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...