skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

METODO E SISTEMA PER APPLICATIVO UNIVERSALE PER PROCEDURE TRANSAZIONALI CON TECNOLOGIA NFC

Reschigna Venturini Giancarlo ; Agnelli Paolo Osvaldo ; Lambertini Stefano Giuseppe ; Melen Riccardo

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...