skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ממשק משתמש אינטראקטיבי המבוסס על ניתוח תוכן של הודעות שיחוח
Interactive user interface based on analysis of chat messages content

Roy S. Melzer ; Nir Bejarano ; Yuval Efrati

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...