skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

U-Health: an example of a high-quality individualized healthcare service

Chang, Hsin-Lu ; Shaw, Michael J ; Lai, Feipei ; Ko, Wen-Je ; Ho, Yi-Lwun ; Chen, Heng-Shuen ; Shu, Chin-Chung

Personalized medicine, November 2010, Vol.7(6), pp.677-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-0541 ; PMID: 29788567 Version:1 ; DOI: 10.2217/pme.10.64

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...