skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Excited State Characterization and Energy Transfer in Hyperbranched Polytruxenes and Polytruxene- block -Polythiophene Multiblock Copolymers

Pina, João ; Seixas de Melo, J. Sérgio ; Koenen, Jan-Moritz ; Jung, Stefan ; Scherf, Ullrich

The Journal of Physical Chemistry C, 02/28/2013, Vol.117(8), pp.3718-3728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-7447 ; E-ISSN: 1932-7455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jp308389e

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...