skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WÄRMEÜBERTRAGUNGSFLÄCHEN MIT FLANSCH-ÖFFNUNGEN
SURFACES DE TRANSFERT DE CHALEUR DOTÉES D'OUVERTURES À BRIDES
HEAT TRANSFER SURFACES WITH FLANGED APERTURES

Sperandei, Bryan ; Evans, Bruce ; So, Allan K ; Cotton, James Scott

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...