skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种基于低温条件的电磁成形方法及装置
Electromagnetic forming method and device based on low temperature condition

LI Liang ; Liu Ning ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Lai Zhipeng ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...