skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

种具有环氧树脂粘结性的增强改性PBT材料及其制备方法
Reinforced and modified PBT (polybutylene terephthalate) material with epoxy resin bonding performance and preparation method for reinforced and modified PBT material

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...