skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MODIFICATEURS D'HEMOCOMPATIBILITE POUR MATERIAU POLYMERE RETICULE
HEMOCOMPATIBILITY MODIFIERS FOR CROSS-LINKED POLYMERIC MATERIAL

Golobish, Thomas D ; Capponi, Vincent J ; Clay, David R

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...