skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Information searching behaviour of young Slovenian researchers

Polona Vilar ; Maja Žumer

Program: electronic library and information systems, 2011, Vol.45(3), p.279-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331111151593

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...