skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mining taxation in Fiji

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 01 January 1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; E-ISSN: 1758-6712 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...