skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling supply chain performance and stability

Ip, W.H ; Chan, S.L ; Lam, C.Y

Industrial Management & Data Systems, 30 August 2011, Vol.111(8), pp.1332-1354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/02635571111171649

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...