skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of keyword-based tagging behaviors of experts and novices

Li-Chen Tsai ; Sheue-Ling Hwang ; Kuo-Hao Tang

Online Information Review, 2011, Vol.35(2), p.272-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521111128041

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...