skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes

Hsiao-Tieh Pu ; Chyan Yang

The Electronic Library, 2003, Vol.21(2), p.130-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310470507

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...