skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creating e-books in a distributed and collaborative way

Ruth Cobos Pérez ; Xavier Alamán

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.288-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438883

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...