skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterotrophic high cell density fed-batch cultures of the phycocyanin-producing red alga Galdieria sulphuraria

Schmidt , A .R. ; Wiebe , M.G. ; Eriksen , N.T.

Biotechnology and bioengineering, 2005, Vol.90(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3592

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...