skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Studies toward the synthesis of cinachyramine. An efficient route to 1,5-diazabicyclo[4.4.0]dec-5-enes

Barykina-Tassa, Olga V ; Snider, Barry B

Tetrahedron Letters, 03 June 2015, Vol.56(23), pp.3151-3154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.12.071

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...