skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Supercritical CO 2 assisted formation of poly(vinylidenefluoride) aerogels containing amoxicillin, used as controlled release device

Cardea, S ; Sessa, M ; Reverchon, E

The Journal of Supercritical Fluids, 2011, Vol.59, pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-8446 ; E-ISSN: 1872-8162 ; DOI: 10.1016/j.supflu.2011.07.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...