skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Application of Automated Mediation to International Climate Treaty Negotiation

Ding, P. ; Gerst, M. ; Bang, G. ; Borsuk, M.

Group Decision and Negotiation, 2015, Vol.24(5), pp.885-903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-2644 ; E-ISSN: 1572-9907 ; DOI: 10.1007/s10726-014-9419-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...