skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distinguishable Transport Behavior of Zinc Oxide Nanoparticles in Silica Sand and Soil Columns

Sun, Peide ; Shijirbaatar, Altantuya ; Fang, Jing ; Owens, Gary ; Lin, Daohui ; Zhang, Keke

Science of the Total Environment, 01 February 2015, Vol.505, pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.09.095

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...