skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adsorption-pyrolysis technology for recovering heavy metals in solution using contaminated biomass phytoremediation

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Xu, Zhi ; Sun, Yang

Resources, Conservation & Recycling, February 2018, Vol.129, pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.10.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...