skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reflections on a dean's career: Lessons learned

Mundt, Mary H

Journal of Professional Nursing, March 2018, Vol.34(2), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8755-7223 ; E-ISSN: 1532-8481 ; DOI: 10.1016/j.profnurs.2017.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...