skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epoxy-Thiol Systems Filled with Boron Nitride for High Thermal Conductivity Applications

Hutchinson, John M ; Román, Frida ; Folch, Adrià

Polymers, 20 March 2018, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-4360 ; PMID: 30966375 Version:1 ; DOI: 10.3390/polym10030340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...