skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and photovoltaic behaviors of benzothiadiazole- and triphenylamine-based alternating copolymers

Wang, Ming ; Li, Cuihong ; Lv, Aifeng ; Wang, Zhaohui ; Bo, Zhishan ; Zhang, Fengling

Polymer, 2012, Vol.53(2), pp.324-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2011.12.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...