skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5-HT induces temporomandibular joint nociception in rats through the local release of inflammatory mediators and activation of local β adrenoceptors

Oliveira-Fusaro, Maria Cláudia G ; Clemente-Napimoga, Juliana Trindade ; Teixeira, Juliana Maia ; Torres-Chávez, Karla Elena ; Parada, Carlos Amílcar ; Tambeli, Cláudia Herrera

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, September 2012, Vol.102(3), pp.458-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; E-ISSN: 1873-5177 ; DOI: 10.1016/j.pbb.2012.06.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...