skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are all interventions created equal? A multi-threat approach to tailoring stereotype threat interventions

Shapiro, Jenessa ; Williams, Amy ; Hambarchyan, Mariam

Journal of Personality and Social Psychology, Feb 2013, p.277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223514 ; E-ISSN: 19391315

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...