skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In vitro neuroprotective properties of some commonly consumed green leafy vegetables in Southern Nigeria

Nwanna, E.E ; Oyeleye, S.I ; Ogunsuyi, O.B ; Oboh, G ; Boligon, A.A ; Athayde, M.L

NFS Journal, March 2016, Vol.2, pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-3646 ; E-ISSN: 2352-3646 ; DOI: 10.1016/j.nfs.2015.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...