skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impaired gesture performance in schizophrenia: Particular vulnerability of meaningless pantomimes

Walther, Sebastian ; Vanbellingen, Tim ; Müri, René ; Strik, Werner ; Bohlhalter, Stephan

Neuropsychologia, November 2013, Vol.51(13), pp.2674-2678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.08.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...