skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temporal classification of multichannel near-infrared spectroscopy signals of motor imagery for developing a brain–computer interface

Sitaram, Ranganatha ; Zhang, Haihong ; Guan, Cuntai ; Thulasidas, Manoj ; Hoshi, Yoko ; Ishikawa, Akihiro ; Shimizu, Koji ; Birbaumer, Niels

Neuroimage, 2007, Vol.34(4), pp.1416-1427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.11.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...