skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unexpected higher stabilisation of two classical antiaromatic frameworks with a ruthenium fragment compared to the osmium counterpart: origin probed by DFT calculations

Wu, Jingjing ; Hao, Yulei ; An, Ke ; Zhu, Jun

Chemical Communications, 2015, Vol.52(2), pp.272-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c5cc08291a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...