skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tactile feedback enhanced hand gesture interaction at large, high-resolution displays

Foehrenbach, Stephanie ; König, Werner A ; Gerken, Jens ; Reiterer, Harald

Journal of Visual Languages and Computing, 2009, Vol.20(5), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; E-ISSN: 1095-8533 ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...