skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new intra prediction with adaptive template matching through finite state machine

Yeh, Chia-Hung ; Jiang, Shu-Jhen Fan ; Lin, Chih-Yang ; Suei, Pei-Lun ; Chang, Min-Kuan C

Journal of Visual Communication and Image Representation, May 2015, Vol.29, pp.33-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.01.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...