skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetic structure map for face-centered tetragonal iron: appearance of a new collinear spin structure

Reith, D ; Podloucky, R ; Marsman, M ; Bedolla-Velazquez, P ; Mohn, P; Mohn, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 20, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.90.014432

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...