skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extended analysis of the high resolution FTIR spectrum of 32S16O2 in the region of the ν2 band: Line positions, strengths, and pressure broadening widths

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Quack, M ; Mellau, G.Ch ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, May 2018, Vol.210, pp.141-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.02.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...