skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First high resolution analysis of the 2ν1, 2ν3, and ν1 + ν3 bands of S18O2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zamotaeva, V.A ; Sklyarova, E.A ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2016, Vol.185, pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.08.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...