skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perspectives of comprehensive phosphoproteome analysis using shotgun strategy.(Author abstract)

Fangjun Wang ; Chunxia Song ; Kai Cheng ; Xinning Jiang ; Mingliang Ye ; Hanfa Zou

Analytical Chemistry, Nov 1, 2011, Vol.83(21), p.8078(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2700

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...