skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lanthanide alkoxide complexes stabilized by a novel salen-type Schiff-base ligand: Synthesis, structure, and catalysis for the polymerization of lactide

Yu, Yanfei ; Yuan, Dan ; Wang, Yaorong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 15 September 2016, Vol.819, pp.37-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; E-ISSN: 1872-8561 ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2016.06.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...