skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anal and Rectal Endosonography in Clinical Practice: What is the Opinion of Clinicians Regarding Current Indication?

Parés, David ; Lopez-Negre, José-Luis ; Feliu, Xavier ; de Caralt, Enric ; Sala, Joan

Journal of Medical Ultrasound, December 2013, Vol.21(4), pp.213-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6441 ; DOI: 10.1016/j.jmu.2013.10.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...