skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of reward and reward uncertainty in episodic memory

Mason, Alice ; Farrell, Simon ; Howard-Jones, Paul ; Ludwig, Casimir J.H

Journal of Memory and Language, October 2017, Vol.96, pp.62-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-596X ; E-ISSN: 1096-0821 ; DOI: 10.1016/j.jml.2017.05.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...